GDPR

GDPR


Om lagen

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i maj 2018. Det heter GDPR vilket betyder General Data Protection Regulation, och ersätter PUL (personuppgiftslagen). Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen. Dessa rättigheter innebär i korthet att du, som registrerad, ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter.


Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och för dig som kund. Du kommer att märka det här hos MM Hund genom att du numer får kryssa i en ruta på vårt pensionatsavtal där du godkänner att vi sparar uppgifter om dig i 4 år efter vår senaste kontakt. De uppgifter som sparas är de du lämnat i din förfrågan och på pensionatsavtalet.


Dina rättigheter som kund

Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi lagrar om dig, och hur vi använder dem. Vi sprider aldrig dina uppgifter vidare till tredje part utan de används endast i MM Hunds verksamhet. Undantaget är om vi måste kontakta veterinär för vård av din hund.


Du har möjighet att få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga.


Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:


Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter  en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. (hömtat från Datainspektionen)

 

   
MM Hund

Hälsa gärna på oss men ring och avtala tid. Bara förbokade besök!

Timmerhult 420

473 93 HENÅN

Plusgiro:: 155 19 70-5

MM Hund på Facebook

Epost: mimmi@mmhund.se